Lid worden

Lid worden tv-de-Hambaken

Bij TV De Hambaken gelden per 1 januari 2016 de volgende lidmaatschapsvormen en bedragen: 

Aspiranten:

 • Dit zijn degenen die op de ingangsdatum nog geen 12 jaar oud zijn en kennis willen maken met de tennissport. Het aspirant lidmaatschap duurt een trainingscyclus en geldt daarom alleen voor de vaste periode: van medio augustus tot begin februari of van eind februari tot begin juli. Aspirant-leden hebben beperkte speelrechten. Na afloop van de aspirantenperiode worden zij automatisch minior- of juniorlid, ook als zij later in de trainingscyclus zijn ingestroomd.
 • Training: groepstraining bal- en slagvaardigheid of groepstraining beginners. Zie voor meer informatie onder "Training".  
 • Aspirant leden betalen € 15 contributie, naast de training van Tennisschool Gijs. De vereniging draagt daar nog subsidie aan bij. 

Minioren:

 • Dit zijn degenen die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 7 jaar oud zijn. Zij hebben beperkte speelrechten (woensdagmiddag en zaterdag). Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en er geldt geen wachttijd.
 • Training: groepstraining bal- en slagvaardigheid. Zie voor meer informatie onder "Training/tennisles" in de nieuwsberichten (rechter kolom midden).
 • Kosten: Jaarlijkse contributie: € 30,--.

Junioren:

 • Iedereen die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar is, kan juniorlid worden. Het juniorlidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en er geldt geen wachttijd. Junioren hebben volledig speelrecht.
 • Training: groepstraining bal- slagvaardigheid; training voor junior beginners en junior gevorderden. Zie voor meer informatie onder "Training/tennisles" in de nieuwsberichten (rechter kolom midden).
 • Kosten: Jaarlijkse contributie: € 80,-. Eenmalig inschrijfgeld: € 12,50.   

Studenten:

 • Dit zijn degenen die een voltijdstudie volgen op een MBO, HBO of WO instelling. Het studenten lidmaatschap geeft volledig speelrecht. Er geldt geen wachtlijst.
 • Training: groepstraining voor beginners en gevorderden. Zie voor meer informatie onder "Training/tennisles" in de nieuwsberichten (rechter kolom midden).
 • Voorwaarde voor studentleden vanaf 18 jaar: op jaarbasis drie maal bardienst verrichten.
 • Geen inschrijfgeld, contributie: € 75,-. 
 • Bij inschrijving is studentkaart of collegekaart nodig.

Senioren:

 • Dit zijn degenen die op 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn. Het senior lidmaatschap geeft volledig speelrecht. Er is op dit moment geen wachtlijst, bij aanmelding vrijwel direct aan het tennissen.
 • Training: groepstraining voor beginners en gevorderden. Zie voor meer informatie onder "Training/tennisles" in de nieuwsberichten (rechter kolom midden).
 • Voorwaarde voor seniorleden vanaf 18 jaar: op jaarbasis drie maal bardienst verrichten.
 • Eenmalig inschrijfgeld: € 20,- Contributie: € 155,-. 

Rustend lidmaatschap:

 • Uitsluitend mogelijk op medische gronden
 • Rustend lid is niet speelgerechtigd maar behoudt wel alle overige rechten
 • Verzoek, onder inlevering van het pasje, schriftelijk richten aan ledenadministratie
 • Na herstel pasje terugvragen, na ontvangst waarvan men weer mag tennissen
 • Tijdens rustend lidmaatschap lagere contributie op jaarbasis € 30,-

Niet spelend lidmaatschap:

 • Mogelijk op andere dan medische gronden
 • Lid is niet speelgerechtigd maar heeft/behoudt wel alle overige rechten
 • Verzoek schriftelijk richten aan ledenadministratie
 • Contributie op jaarbasis € 25,-; bestuur kan daarvan vrijstelling verlenen
 • Status als spelend lid gewenst? Dan schriftelijk verzoek aan ledenadministrateur en eventuele plaatsing op de wachtlijst
 • Geen inschrijfgeld verschuldigd

Ondersteunend lidmaatschap (volgens artikel 4 van de Statuten):

 • Bedoeld voor hen die de vereniging geldelijk of anderszins willen steunen.
 • Men heeft geen speelrecht, in de ledenvergadering geen stemrecht en kan niet tot bestuurslid worden benoemd. Voor de rest hebben zij dezelfde rechten en plichten als seniorleden.
 • Ondersteunend lidmaatschap betreft maatwerk. Ondersteuning kan worden gegeven in de vorm van geld, goederen of diensten.
 • Bestuur beslist op verzoeken om ondersteunend lidmaatschap
 • Geen inschrijfgeld verschuldigd